Darbo grupės

Darbo grupės

Gimnazijos atskirų mokomųjų dalykų mokytojų metodinės grupės:

  1. Lietuvių kalbos (gimtosios) – grupės pirmininkė Ingrida Vilkinienė.
  2. Matematikos ir IT mokytojų – Roma Krapaitienė.
  3. Užsienio kalbų – Lina Petraškienė.
  4. Socialinių mokslų – Virginija Klusevičienė.
  5. Gamtos mokslų – Zita Sakalauskienė.
  6. Menų ir technologijų – Jūratė Puidokienė.
  7. Fizinio ugdymo – Tomas Grigas.

 

Gimnazijos veiklos įsivertinimo grupė:

pirmininkė – Nijolė Makštutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

narės: Rima Bartkienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė; Lina Račkienė, matematikos mokytoja ekspertė; Rasa Zubrickienė, biologijos mokytoja ekspertė.

Rekomendacijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinei veiklai organizuoti


Spausdinti  
Image