Veiklos sritys

Veiklos sritys

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS 2023–2024 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAI 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ANTROJI DALIS (I–II GIMNAZIJOS KLASĖS)

III GIMNAZIJOS KLASIŲ UGDYMO PLANAS

IV GIMNAZIJOS KLASIŲ UGDYMO PLANAS

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS

UKRAINIEČIŲ MOKINIŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOJE

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2023–2024 M.M.

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VALANDOS PROGRAMŲ VYKDYMUI 2023–2024 M.M.

BENDRŲJŲ IR PREVENCINIŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOJE 2023–2024 M.M

TVARKOS APRAŠAI:

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS STEAM PROVERŽIO STRATEGIJA 2021-2023 M.M.

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ ĮGYTŲ STEAM KOMPETENCIJŲ VERTINIMO IR PAZYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

UGDYMO TURINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠAS

UGDYMO TURINIO PLANAVIMO TVARKOS APRAŠO PRIEDAS

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS APSKAITOS LAPAS Priedas Nr.1

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS APSKAITOS LAPAS Priedas Nr.2  

INDIVIDUALUS UGDYMO(SI) PLANAS SPRAGOMS ŠALINTI (atsisiųsti)

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS APRŪPINIMO BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIAIS IR MOKYMO PRIEMONĖMIS, JŲ KOMPLEKTAVIMO, IŠDAVIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PRIEDAS

DALYKO PROGRAMOS, KURSO AR DALYKO MODULIO KEITIMO TVARKOS APRAŠAS III–IV GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIAMS 

TIRIAMŲJŲ, KŪRYBINIŲ DARBŲ RENGIMO NUOSTATAI:

1 PRIEDAS, 2 PRIEDAS, 3 PRIEDAS, 4 PRIEDAS, 5 PRIEDAS

PASIRENKAMOJO DALYKO MODULIO PROGRAMA

PASIRENKAMO DALYKO MODULIO PROGRAMA (atsisiųsti)

SMURTO IR PATYČIŲ  PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS TVARKOS  APRAŠO 1, 2 PRIEDAI

JOTVINGIŲ GIMNZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE MOKYKLOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKOS APRAŠASTVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

1 priedas  2 priedas  3 priedas  4 priedas

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS, TVARKOS APRAŠAS

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO MOKINIUI TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ TVARKOS APRAŠAS (ATSISIŲSTI)

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO FIZINIO UGDYMO, MUZIKOS, DAILĖS PAMOKŲ TVARKOS APRAŠAS

ATSISKAITYMO UŽ NEIŠKLAUSYTĄ IR NEATSISKAITYTĄ MOKOMOJO DALYKO PROGRAMOS TURINĮ TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS KOMUNIKAVIMO SU MOKINIŲ TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) IR JŲ INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMAS DĖL KRIZIŲ VALDYMO GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠO IR KRIZIŲ VALDYMO KOMANDOS PATVIRTINIMO

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMAS DĖL ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

ALYTAUS JOTVINGIŲ GIMNAZIJOS TURTO INVENTORIZACIJOS TVARKOS APRAŠAS


Spausdinti  
Image